วิสัยทัศน์/พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ในปี 2568

อัตลักษณ์องค์กร
จิตบริการ สามัคคี มีวินัย

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน การดูแลสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย  ในการจัดการระบบสุขภาพเชิงรุก
  2. พัฒนาเป็นศูนย์บริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และบริการสุขภาพองค์รวม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสุข
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

ค่านิยมโรงพยาบาลฉลอง
C = Customer Focus ผู้รับบริการคือหัวใจ
H = Holistic heath care/Happiness เอาใจใส่องค์รวม มีความสุขสนุกสำราญ
A = Achievement ทำการงานให้สัมฤทธิ์
L = Leadership/Labor of love สปริตของทีมนำ ทำด้วยจิตแห่งความรัก
O = Owner/Onward ตระหนักร่วมเป็นเจ้าของ มุ่งมั่นมองไปข้างหน้า
N = Novelty/Network ร่วมค้นคว้าสร้างสิ่งใหม่ สานสายใยเชื่อมเครือข่าย
G = Goodness and green ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำพาด้วยหัวใจสีเขียว

ผู้รับบริการคือหัวใจ
เอาใจใส่องค์รวม
มีความสุขสนุกสำราญ
ร่วมสร้างงานให้สัมฤทธิ์
สปริตของทีมนำ
ทำด้วยจิตแห่งความรัก
ตระหนักร่วมเป็นเจ้าของ
มุ่งมั่นมองไปข้างหน้า
คิดค้นคว้าสร้างสิ่งใหม่
สานสายใยเชื่อมเครือข่าย
ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
นำพาด้วยหัวใจสีเขียว

อัตลักษณ์ : จิตบริการ สามัคคี มีวินัย
สีประจำโรงพยาบาล : มี 2 สี คือ 1. สีน้ำเงิน และ สีเหลือง

ดอกไม้ประจำโรงพยาบาล : ดอกสุพรรณิการ์

ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาล