วิสัยทัศน์/พันธกิจและค่านิยม

 

 

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ ของประชาชนด้านการสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ ระดับนานาชาติ

อัตลักษณ์องค์กร
จิตบริการ สามัคคี มีวินัย

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย
 3. มุ่งพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อตามมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การธรรมาภิบาลรองรับระดับนานาชาติ

 

ค่านิยม

รอบรู้ เชี่ยวชาญ บริการด้วยหัวใจ Thai Hospitality

 

ยุทธศาสตร์

 1. SO : Strengths – Opportunities ยกระดับศูนย์การแพทย์องค์รวม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ ทั้งทางบกและทางทะเล
 2. ST : Strengths –  Threats บริหารความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย สู่เมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ กับการท่องเที่ยวนานาชาติ
 3. WO : Weaknesses -Opportunities พัฒนาความเป็นเลิศ โรงพยาบาลฉลองและเครือข่ายบริการสุขภาพดิจิทัล
 4. WT : Weaknesses – Threats มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารโรงพยาบาล รองรับเมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลก


 

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์

 1. โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า (HA to AHA) รางวัลเลิศรัฐ มาตรฐานนานาชาติ (JCI)และมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (DHSA)
 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ (16 โรคยุทธศาสตร์) ลดความแออัด เพิ่มคุณภาพชีวิต ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา (Partnership)
 3. กลุ่มผู้เจ็บป่วยโรคฉุกเฉิน-วิกฤติ เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนขณะนำส่ง ลดภาวะพิการ และลดการเสียชีวิต
 4. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ด้านการสาธารณสุข (HPO)

 


ผู้รับบริการคือหัวใจ
เอาใจใส่องค์รวม
มีความสุขสนุกสำราญ
ร่วมสร้างงานให้สัมฤทธิ์
สปริตของทีมนำ
ทำด้วยจิตแห่งความรัก
ตระหนักร่วมเป็นเจ้าของ
มุ่งมั่นมองไปข้างหน้า
คิดค้นคว้าสร้างสิ่งใหม่
สานสายใยเชื่อมเครือข่าย
ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
นำพาด้วยหัวใจสีเขียว

อัตลักษณ์ : จิตบริการ สามัคคี มีวินัย
สีประจำโรงพยาบาล : มี 2 สี คือ 1. สีน้ำเงิน และ สีเหลือง

ดอกไม้ประจำโรงพยาบาล : ดอกสุพรรณิการ์

ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาล