สิทธิการรักษา

 1. สิทธิ์เบิกได้ (โครงการจ่ายตรง อปท.)
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร ของผู้รับการรักษา
  • กรณีไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเอง
 2. สิทธิ์เบิกได้ (โครงการจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง)
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร ของผู้รับการรักษา
  • กรณีไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเอง
 3. สิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.) รพ.วชิระภูเก็ต – กรณีเจ็บป่วยที่ มิได้ เกิดจากการทำงาน
  • กรณีเจ็บป่วยที่ มิได้ เกิดจากการทำงาน
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของผู้รับการรักษา
  • หากไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเอง จากนั้นนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปขอเบิกเงินคืนที่ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
 4. สิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.) รพ.วชิระภูเก็ต – กรณีที่เจ็บป่วยจากการทำงาน
  • กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชนของผู้รับการรักษา
   2. นายจ้างต้องกรอกรายละเอียดลงใน 2 แบบฟอร์มคือ กท.44 และ กท.16 และต้องประทับตราบริษัทมาด้วยทุกครั้ง (ตามระเบียบของประกันสังคม)
    • Download: แบบฟอร์ม-กท.44 , แบบฟอร์ม-กท.16
    • ตัวอย่าง: การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ตัวอย่าง กท.44 , ตัวอย่าง กท.16
  • หากไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเองก่อน จากนั้นนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปขอเบิกเงินคืนที่ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (การที่ผู้ป่วยต้องชำระเงินเองก่อนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม)
 5. สิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.) ทุพพลภาพ รพ.วชิระภูเก็ต
   1. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะผู้ประกันตนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพแล้วเท่านั้น
   2. ต้องกรอกแบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
   3. บัตรผู้ประกันตนหรือ บัตรประชาชนของผู้รับการรักษา
    • Download: แบบฟอร์มขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ-สปส2-19
    • ตัวอย่าง: การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ-สปส2-19เอกสารประกอบด้วย
  • กรณีไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเอง
 6. สิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.) สถานพยาบาลอื่นที่มิใช่ รพ.วชิระภูเก็ต
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชนของผู้รับการรักษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ online ยืนยันอีกครั้ง
    *** หากสิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.) ของผู้ป่วยยังเป็นสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่ รพ.วชิระภูเก็ต ผู้ป่วยต้องชำระเงินเองก่อนจากนั้นนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปขอเบิกเงินคืนที่ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (การที่ผู้ป่วยต้องชำระเงินเองก่อนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม)
 7. สิทธิ์บัตรทอง รพ.วชิระภูเก็ต
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชนหรือ ทะเบียนบ้านหรือ สูติบัตร ของผู้รับการรักษา
  • กรณีไม่มีหลักฐานแสดงหรือหลักฐานไม่ครบ
   • ต้องชำระเงินเอง
 8. สิทธิ์บัตรทอง รพ.ถลาง /ป่าตอง
  • กรณีมีใบส่งตัว
   1. เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือ ทะเบียนบ้านหรือ สูติบัตรของผู้รับการรักษา
   2. ใบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์ Online (รพ.ฉลอง ตรวจสอบให้)
  • กรณีไม่มีใบส่งตัว
   • ชำระเงินเอง
 9. สิทธิ์บัตรทอง รพ. อบจ. ภูเก็ต
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. เตรียมเอกสารบัตรประชาชนของผู้รับการรักษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ online ยืนยันอีกครั้ง
    *** หากสิทธิ์บัตรทองของผู้ป่วยเป็นของ รพ.อบจ.ภูเก็ต ผู้ป่วยต้องชำระเงินเอง
 10. สิทธิ์บัตรทองต่างจังหวัด กรณีฉุกเฉิน / ผู้พิการต่างจังหวัด
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บัตรประชาชนหรือ ทะเบียนบ้านหรือ สูติบัตร
   2. ใบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์ Online (รพ.ฉลอง ตรวจสอบให้)
   3. ต้องกรอกแบบคำขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
    • Download: แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
    • ตัวอย่าง: การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
     *** การพิจารณาให้ใช้สิทธิ์บัตรทองต่างจังหวัดกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาตามหลักเกณฑ์กรณีฉุกเฉินของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถ้าไม่เข้าเกณฑ์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผู้รับบริการต้องชำระเงินเอง
  • กรณีไม่มีใบส่งตัว
   • ชำระเงินเอง
 11. สิทธิ์บัตรทอง กรณีสิทธิว่าง (มาตรา 8)
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน
   2. ใบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์ Online ขึ้นว่า สิทธิ์ว่าง (รพ.ฉลอง ตรวจสอบให้)
   3. กรอกแบบฟอร์มขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ เพื่อขอลงทะเบียนกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยใช้เวลา 15-30 วัน ในอนุมัติ ในระหว่างรอการอนุมัติสามารถใช้สิทธิ์ว่างในการรักษาได้
    • Download: แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีสิทธิว่าง
    • ตัวอย่าง: การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีสิทธิว่าง
 12. สิทธิ์บัตรทอง กรณีเด็กแรกเกิด
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. สูติบัตร
   2. ใบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์ Online ขึ้นว่า สิทธิ์ว่าง (รพ.ฉลอง ตรวจสอบให้)
   3. กรอกแบบขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ เพื่อขอลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยใช้เวลา 15-30 วัน ในอนุมัติ ในระหว่างรอการอนุมัติสามารถใช้สิทธิ์ว่างในการรักษาไปก่อนได้
    • Download: แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีเด็กแรกเกิด
    • ตัวอย่าง: การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ขอใช้สิทธิ์บัตรทองกรณีเด็กแรกเกิด
 13. สิทธิ์บัตรแรงงานต่างด้าว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สีชมพู)
   2. บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (สีขาว)
   3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 14. สิทธิ์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. รายงานประจำวันของตำรวจ
    • จากสถานีตำรวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ ให้ระบุชื่อ-สกุล ของผู้ขับขี่ ถ้ามีผู้โดยสาร ให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้โดยสารด้วย หมายเลขทะเบียนรถคันเกิดเหตุ กรณีรถป้ายแดงหรือรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ให้ระบุเลขตัวถังด้วย ระบุวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
   2. บัตรประชาชนผู้ป่วย
    • กรณียังไม่ทำบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตร และทะเบียนบ้านของผู้ป่วย และบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา (ผู้ป่วยเป็นผู้โดยสารใช้บัตรประชาชนของผู้ขับขี่ด้วย)
   3. สมุดคู่มือทะเบียนรถ
    • ใช้เอกสารหน้าที่เป็นชื่อเจ้าของรถคนปัจจุบัน กรณีเป็นรถป้ายแดงให้ใช้สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารจากร้านขายรถที่ระบุเลขตัวถัง
   4. กรมธรรม์ประกันภัยของรถที่ประสบอุบัติเหตุ
  ***หมายเหตุ***
  – กรณีรถคันเกิดเหตุไม่มีประกันพรบ. แต่ตัวผู้ขับขี่-ผู้โดยสาร มีสิทธิประสังคม สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาได้เลย
  – กรณีรถคันเกิดเหตุไม่มีประกันพรบ. แต่ตัวผู้ขับขี่-ผู้โดยสารมีสิทธิ์บัตรทอง / สิทธิ์เบิกได้จ่ายตรง ผู้ขับขี่-ผู้โดยสารต้องชำระเงินเองจนกว่าค่ารักษาในครั้งนั้นเกิน 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์เบิกได้จ่ายตรงที่ตนมี ในการรับผิดชอบค่ารักษาเฉพาะส่วนที่เกิน 30,000 บาทแทน