คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

.           คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ตามศักยภาพของโรงพยาบาล ให้แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป

การรักษาและให้บริการ

1.คลินิกการแพทย์แผนไทย  : ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย หัตถเวช กรรมไทย และเภสัชกรรมไทย ดังนี้

1.1 เวชกรรมไทย ให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

1.2 เภสัชกรรมไทย มีการใช้ยาสมุนไพร  ยาตำรับ และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันโรค

1.3 หัตถเวชกรรมไทย ให้บริการหัตถบำบัด เพื่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันโรค โดยมีการให้บริการ ดังนี้

 •  การนวดเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ – ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ หลัง แขน ขา ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต
 •  การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ – ส่งเสริมสุขภาพ
 •  การประคบสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ – ส่งเสริมสุขภาพ
 •  การเผายาสมุนไพร
 •  การพอกยาสมุนไพร
 •  การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน

1.4 ผดุงครรภ์ไทย ให้บริการดูแลหญิงหลังคลอดตั้งแต่ 48 ชั่วโมงแรก มีกิจกรรมดังนี้

 •  นวดเปิดท่อน้ำนมและประคบสมุนไพร
 •  จ่ายยาสมุนไพรบำรุงน้ำนม
 •  ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ทับหม้อเกลือ

 

2. นวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้าโดยวิธีการกด คลึง บีบจับ ดัด ดึง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลป์ของการนวดไทย มีบริการดังนี้

 • นวดเพื่อสุขภาพ
 • นวดน้ำมัน
 • นวดฝ่าเท้า

 

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 2  ผ่านทางห้องทันตกรรม อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องตรวจทันตกรรม

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ