กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ให้บริการสุขภาพชุมชนทั้ง 4 มิติ ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทุกกลุ่มวัย ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคทางระบาดวิทยา การบริการด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และประสานงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ภารกิจ

 1. งานการพยาบาลในชุมชน
 2. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 3. งานบำบัดยาเสพติดสุราบุหรี่
 4. งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
 5. งานอาชีวอนามัย
 6. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 7. งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 8. งานอนามัยโรงเรียน
 9. งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 10. งานสุขภาพจิตและจิตเวช
 11. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
 12. งานสุขภาพภาคประชาชน

 

ตารางการให้บริการ

 

การให้บริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก.ปฐมภูมิ

คลินิกสุขภาพใจ(สุขภาพจิตและจิตเวช)

เปิดให้บริการ ทุกวันพุธเวลา 8.30 – 16.00 น. โดยจิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ครอบคุลม 4มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลฉลอง และติดตามดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ในระดับโรงพยาบาลชุมชน

จัดบริการให้การปรึกษา การบำบัดรักษา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช อาทิ เช่น โรคจิตเภท ภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ อาการทางจิตจากสารเสพติด ภาวะสมองเสื่อม ภาวะปัญญาอ่อน และผู้ที่มีปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นต้น

 

คลินิกวันใหม่

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักวิชาการสาธารณสุข ให้บริการ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดที่ไม่มีอาการจิตเวช ตามรูปแบบผู้ป่วยนอกModified Matrix Programจิตสังคมบำบัด ระยะเวลา 4 เดือน และติดตามต่อเนื่องหลังการบำบัดตลอดระยะเวลา 1 ปี

 

คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic)

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. ตรวจประเมินการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการบริการฉีดวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ พร้อมวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการได้รับสารพิษ

 

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ในการประเมินพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor GM) 2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา(Fine Motor FM) 3.ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language RL) 4. ด้านการใช้ภาษา (Expressive Language EL) 5.ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (Personal and Social PS)

 

คลินิกวางแผนครอบครัวและส่งเสริมการมีบุตร

เปิดให้บริการวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 นบริการด้านให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีชั่วคราว (ยาเม็ด ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด) ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์และมีบุตร การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คลินิกสุขศึกษาและคลินิกไร้พุง     

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 โดยการให้สุขศึกษาในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ควบคุมอาการไม่ได้หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรค มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามหลักโภชนาการ มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ใช้หลักการสร้างความตระหนัก ความรู้ และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเจ็บป่วยและความรุนแรงจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

คลินิกผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 ให้บริการคัดกรองสุขภาพและตรวจรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน ประเมิน  การพลัดตกหกล้มและข้อเข่าเสื่อม ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทดสอบภาวะ สมองเสื่อม คัดกรองภาวะซึมเศร้า ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินการมองเห็นและการได้ยิน

 

งานเยี่ยมบ้านชุมชน

การบริหารจัดการผ่านศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (COC) ลงพื้นที่ให้บริการเยี่ยมบ้านชุมชน ทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข และนักจิตวิทยา ให้การดูแลที่บ้านครอบคลุมทั้ง4มิติ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ให้สามารถปรับตัว ดูแลตนเองได้ถูกต้อง และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

 

งานอาชีวอนามัย

ให้บริการงานด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงาน และตรวจสมรรถภาพร่างกายในเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา / สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั้งในและนอกโรงพยาบาล

 

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

งานคัดกรองส่งเสริมสุขภาพ

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนทั้งภายในโรงพยาบาลและในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ประเมินดัชนีมวลกาย ตรวจความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยวิธี Fit test คัดกรองสุขภาพจิต และให้ความปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน

 

งานป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา

เฝ้าระวัง สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการศึกษาทางระบาดวิทยา การเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การวางแผน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับชุมชนสามารถดำเนินงานการแก้ปัญหาในชุมชนด้านโรคติดต่อ ได้อย่างถูกต้องลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว  และการสร้างให้ชุมชนสามารถป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคติดต่อระบาดในชุมชน โดยการสื่อสารให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของประชาชนที่เอื้อต่อการเกิดโรค

เฝ้าระวังและสรุปข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย(ค่า HI,CI)ในโรงพยาบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อนำโดยแมลงได้แก่ ไข้เลือดออก โรคซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ตรวจคัดกรองโรคเอชไอวีและติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุก และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกัน ดูแลสุขภาพในเทศกาลต่างๆ

วางแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก 7 กลุ่มโรค ให้แก่รพ.สต.เครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม 608และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนอื่นๆในประชากรกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายภาครัฐ

 

ประมวลภาพโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ก.ปฐมภูมิ

 

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 3

วัน-เวลาให้บริการ

 • ให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ
 • เบอร์โทรศัพท์ 076-384342 ต่อ 3724
 • Page FB : ปฐมภูมิ รพ.ฉลอง