งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ให้บริการสุขภาพชุมชนทั้ง 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูในทุกกลุ่มวัยอายุ รวมทั้งควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาด การบริการด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย และประสานงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

การรักษาและให้บริการ

 • งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • งานการพยาบาลในชุมชน
 • งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 • งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
 • งานอาชีวอนามัย
 • งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
 • งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
 • งานสุขภาพจิตและจิตเวช
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขภาพภาคประชาชน
 • งานบำบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่
 • งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวอย่างกิจกรรม

 • กิจกรรม ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค สำหรับสถานศึกษา โดยให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค พร้อมสาธิตการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือถูกวิธี
  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้)

 • กิจกรรม การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค COVID19 โดยให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แนวทางการคัดกรองโรค COVID19 กับนักท่องเที่ยว
  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563, สถานที่ โลมาโชว์ภูเก็ต และบริษัทป่าหลายออดสกี้ จำกัด

 • กิจกรรมเยี่ยมเยียนสถานีอนามัยในเครือข่าย และร่วมรับบริจากอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ป่วยและญาติให้กับสถานีอนามัยราไวย์
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563, สถานที่ สถานีอนามัยราไวย์
 • กิจกรรมคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 บริเวณด้านหน้า OPD และ ER
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลฉลอง

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 3

วัน-เวลาให้บริการ

 • ให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ