งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ให้บริการสุขภาพชุมชนทั้ง 4 มิติ ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทุกกลุ่มวัยอายุ ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคทางระบาดวิทยา การบริการด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และประสานงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาระกิจ

 • งานการพยาบาลในชุมชน
 • งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • งานบำบัดยาเสพติดสุราบุหรี่
 • งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
 • งานอาชีวอนามัย
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • งานสุขภาพจิตและจิตเวช
 • งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
 • งานสุขภาพภาคประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการคลินิกส่งเสริม ป้องกันโรค ปฐมภูมิ

คลินิกสุขภาพใจ(สุขภาพจิตและจิตเวช)

         เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. โดยจิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ครอบคุลม 4มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลฉลอง และติดตามดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ในระดับโรงพยาบาลชุมชน

จัดบริการให้การปรึกษา การบำบัดรักษา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช อาทิ เช่น โรคจิตเภท ภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ อาการทางจิตจากสารเสพติด ภาวะสมองเสื่อม ภาวะปัญญาอ่อน และผู้ที่มีปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นต้น

     

 

คลินิกวันใหม่

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักวิชาการสาธารณสุข ให้บริการ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดที่ไม่มีอาการจิตเวชตามรูปแบบผู้ป่วยนอกModified Matrix Programจิตสังคมบำบัด ระยะเวลา 4 เดือน และติดตามต่อเนื่องหลังการบำบัดตลอดระยะเวลา 1 ปี

   

 

คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic)

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. ตรวจประเมินการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการบริการฉีดวัคซีนพื้นฐานตามเณฑ์ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ พร้อมวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการได้รับสารพิษ

   

 

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ในการประเมินพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor GM) 2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา(Fine Motor FM) 3.ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language RL) 4. ด้านการใช้ภาษา (Expressive Language EL) 5.ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (Personal and Social PS)

   

 

คลินิกวางแผนครอบครัว

           เปิดให้บริการวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 นบริการด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีชั่วคราว (ยาเม็ด ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด)การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการ pap smear

   

 

สุขศึกษา คลินิกไร้พุง       

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 โดยการให้สุขศึกษาในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่ควบคุมอาการไม่ได้หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรค มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามหลักโภชนาการ มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ใช้หลักการสร้างความตระหนัก ความรู้ และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเจ็บป่วยและความรุนแรงจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

   

 

งานเยี่ยมบ้านชุมชน

บริหารจัดการผ่านศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (COC) ลงให้บริการเยี่ยมบ้านชุมชน ทุกวันพุธ และศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข และนักจิตวิทยา ให้การดูแลที่บ้านครอบคุลมทั้ง4มิติ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน     ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ให้สามารถปรับตัว ดูแลตนเองได้ถูกต้อง และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

   

 

งานอาชีวอนามัย

ให้บริการงานด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงาน และตรวจสมรรถภาพร่างกายในเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา / สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั้งในและนอกโรงพยาบาล

   

 

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

   

 

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมภูมิร่วมกับเครือข่ายทั้ง 3 ตำบล

                  

กิจกรรมปฐมภูมิของโรงพยาบาลฉลองร่วมกับเครือข่ายในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 แก่กลุ่มเด็กนักเรียน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง

 

 

                      

กิจกรรมปฐมภูมิของโรงพยาบาลฉลองร่วมกับเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเชิงรุกในสถานการณ์ Covid-19

 

     

 

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 3

 

วัน-เวลาให้บริการ

 • ให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ
 • เบอร์โทรศัพท์ 076-384342 ต่อ 3724