ความภูมิใจและกำลังใจของเรา

เสียงจากผู้รับบริการ

  • โปสการ์ด ที่ส่งมาจากประชาชนในช่วงสถานะการณ์ Covid-19 (รวบรวมถึงเดือน กรกฎาคม 2564)  • ใบแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งานประกันสุขภาพ : เกี่ยวกับการให้บริการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทอง)

  • ใบแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (งานประกันสุขภาพ : เกี่ยวกับการให้บริการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทอง)

  • เปิดกล่องรับความคิดเห็น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  (จุดติดกล่องรับความคิดเห็น : หอผู้ป่วยใน ฉลองพัฒน์)

 

  • เปิดกล่องรับความคิดเห็น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563  มีกระดาษความคิดเห็น 1 ใบ