งานเภสัชกรรม

งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

งานเภสัชกรรม

การให้บริการ

 • งานจ่ายยา รับผิดชอบบริการ จ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำปรึกษา ตรวจคุณภาพ เก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
  • หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก บริการจ่ายยาให้ผู้ ป่วยนอก ให้คำปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ภายในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
  • บริการจ่ายยาผู้ป่วย ใน และหอผู้ป่วยใน ให้คำปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ภายในงานจ่ายยาผู้ป่วยใน
 • หน่วยเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชสนเทศ

  • การดูแลผู้ป่วยทางด้านเภสัชกรรม ได้แก่ การเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา การให้คำปรึกษา แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับยา, การประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วย เป็นต้น
  • ให้บริการและสนับข้อมูลยาในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านยาในรูปสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
  • ออกหน่วยให้บริการด้านความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • งานคลังยา บริหารคลังเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ยาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบที่กำหนดให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การลงบัญชีควบคุมยา
  • การควบคุมการเบิกจ่ายยา
  • การตรวจสอบยาเก็บเข้าคลัง
  • การเก็บรักษายา
  • รายงานการรับ – จ่ายยา
  • การตรวจนับยาคงเหลือ
  • การตรวจสอบยาประจำปี
  • รายงานปริมาณยาคงคลัง
 • ร่วมทีมดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยที่ใช้ยาเทคนิคพิเศษและ warfarin เป็นต้น

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วัน-เวลาให้บริการ

 • ให้บริการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง