งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ระบบการควบคุม การประกันคุณภาพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ การติดตามการรักษา พยากรณ์โรค และประเมินสภาวะสุขภาพ เป้าหมาย ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ผู้รับบริการพึงพอใจ

การรักษาและให้บริการ

  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก
  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา
  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  • บริการส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจวิเคราะห์ยังหน่วยงานอื่นในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สถานที่ให้บริการ

  • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 2

วัน-เวลาให้บริการ

  • งานผู้ป่วยนอก  ให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ
  • งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานผู้ป่วยใน ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง