คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาล (ITA)

คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาล (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ     โดยทางโรงพยาบาลฉลองได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา