ITA (พ.ศ. 2567)

คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาล (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ     โดยทางโรงพยาบาลฉลองได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 – 2  หน่วยงาน : โรงพยาบาลฉลอง

ITA (พ.ศ. 2567) MOIT ข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 4

ITA (พ.ศ. 2567) MOIT ข้อที่ 5 ถึง ข้อที่ 10

TA (พ.ศ. 2567) MOIT ข้อที่ 11 ถึง ข้อที่ 16

TA (พ.ศ. 2567) MOIT ข้อที่ 17 ถึง ข้อที่ 22