คลินิกตรวจโรคทั่วไป

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

การรักษาและให้บริการ

 • ให้บริการคัดกรอง , ซักประวัติ , ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ในวันเวลาราชการ
 • เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป  2-3 ห้อง/วัน
 • เปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 1 ห้อง ทุกวันพฤหัสบดีเช้า(8.30-12.00) ยกเว้น พฤหัสบดี แรกของเดือน
 • เปิดให้บริการทำแผล – ฉีดยาทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 1

เวลาทำการ

 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ
 • บริการทำแผล – ฉีดยา
  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ