คลินิกตรวจโรคทั่วไป

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

การรักษาและให้บริการ

  • ให้บริการคัดกรอง , ซักประวัติ , ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ในวันเวลาราชการ
  • เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป  2-3 ห้อง/วัน
  • เปิดให้บริการทำแผล – ฉีดยาทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

สถานที่ให้บริการ

  • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 1

เวลาทำการ

  • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
    • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดทางราชการ
  • บริการทำแผล – ฉีดยา
    • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ