แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งในและนอกโรงพยาบาลด้วยมาตรฐานบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตคงไว้ซึ่งอวัยวะโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน

การรักษาและให้บริการ

  • บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ  ในพื้นที่รับผิดชอบ
  • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน-อุบัติเหตุที่อยู่ในความรับผิดชอบและมีความจำเป็นต้องรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น
  • เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาราชการทุกวัน เวลา 16.30 – 22.00 น.(กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์ให้การรักษาผู้ป่วยตามลำดับความฉุกเฉินทางการแพทย์)

สถานที่ให้บริการ

  • อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วัน-เวลาให้บริการ

  • กรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการทุกวัน เวลา 16.30 – 22.00 น.