โรงพยาบาลฉลอง แจ้งขอ งดให้บริการทุกหน่วยงานชั่วคราว (ประกาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

ประกาศโรงพยาบาลฉลอง  เรื่อง แจ้งของดให้บริการ

เนื่องจาก บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลฉลองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายรายจำเป็นต้องมีการกักตัวบุคลากรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้อง งดให้บริการต่างๆ ทุกหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ทางโรงพยาบาลฉลองต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกดังกล่าว  ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบโดยทันที