โรงพยาบาลฉลอง เริ่มเปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 6โรค ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และ เปิดให้บริการ
บัตรประกันสุขภาพแรงงานด้าว ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะให้บริการ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการตรวจ

บัตรสุขภาพทั่วไป

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. กรณีเป็นบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท
 3. สำเนาพาสปอร์ต(Passport)หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่า
 4. สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit)
 5. สำเนาบัตรสีชมพู
 6. เอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม
 7. กรณีต่างด้าว มติ 29
  – สำเนาแบบบัญชีนายชื่อ (Name list)
  – สำเนาแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าว
  – ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ผลใช้ได้7วัน)

บัตรสุขภาพผู้ติดตาม/เด็ก 0-7 ปี

 1. สำเนาใบสูติบัตรและสมุดสีชมพู
 2. ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 3. สำเนาพาสปอร์ส (Passport) พ่อและแม่
 4. สำเนาหน้าวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่ต่ออายุแล้วพ่อและแม่
 5. สำเนาเอกสารนายจ้างของแม่
  – กรณีบุคคล ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง
  – กรณีบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 6. สำเนาบัตรโรงพยาบาลพ่อและแม่
 7. สำเนาบัตรสีชมพูพ่อและแม่

**หมายเหตุ**    โปรดนำส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า 1-3 วัน เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนดำเนินการตรวจสุขภาพเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการท่าน

 

แรงงานต่างด้าวต้องตรวจอะไรบ้าง ???

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination
 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs
 3. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รูปแบบ ATK
 4. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอด / Chest X-ray
 5. Lab ที่ใช้ในการตรวจ ได้แก่

            5.1  ตรวจปัสสาวะ
.                    5.1.1 สารเสพติด / Urine Met Amphetamine
                   5.1.2 ตั้งครรภ์ / Urine potctets
            5.2 ตรวจเลือด
.                    5.2.1 เชื้อซิฟิลิส / VDRL
.                    5.2.2 โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

เอกสารใบรับรองแพทย์ 6 โรค ประกอบด้วยการตรวจโรคดังต่อไปนี้

 1. โรคเรื้อน / Leprosy
 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis
 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish
 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis
 6. โรคซิฟิลิส / Tertiary syphilis

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนหรือวัดความดันโลหิต
 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจเพื่อให้ได้ผลที่ดีและแม่นยำมากขึ้น
 4. ถ้ามีฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 5. สำหรับสุภาพสตรีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ คลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลฉลอง 99 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 093-5828485