โรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานเปิดคลินิก “ส่งเสริมการมีบุตร” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ ดำรงเชื้อ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลอง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2567 “ยกระดับ 30 บาท พลัส” Quick Win 100 วัน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน คือ การแก้ไขปัญหาการวางรากฐาน และการสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มจำนวนเด็กทารกแรกเกิดที่มีคุณภาพ โดยมีการให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้นวางแผนการมีบุตร ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และส่งต่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ