โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการบ่งต้อด้วยหนามหวาย และสักยาด้วยน้ำมันสมุนไพร ด้วยศาตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการบ่งต้อด้วยหนามหวาย และสักยาด้วยน้ำมันสมุนไพร ด้วยศาตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน โดยมีค่าบริการดังนี้

  • บ่งต้อด้วยหน่มหวาย 3 ครั้ง/คอร์ส ราคา 300 บาท
  • การสักยาด้วยน้ำมันสมุนไพร จุดละ 100 บาท

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076 384 342 ต่อ 3720 หรือ 061 943 2578