โรงพยาบาลฉลอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.              โรงพยาบาลฉลอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย นายอนุทิน ชําญวีรกูล   รองนํายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                                   

.              เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ร่วมประพฤติปฎิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม   ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข