โรงพยาบาลฉลอง จัดอบรมอัคคีภัยครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลฉลองจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกิารการป้องกันและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลฉลองรุ่น ที่3 ประจําปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลองเป็นประธานเปิดพิธี การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ทีม ERT (Emergency Response Team) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้

10 กรกฎาคม 2566 ช่วงเช้า ให้ความรู้และการจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย ทบทวนการใช้และทดสอบไฟฉุกเฉิน การสื่อสารในระหว่างการเกิดสถานการณ์อัคคีภัย/ฝึกปฏิบัติ  ช่วงบ่ายมีฝึกการใช้สายฉีดน้ำ/ฝึกปฏิบัติ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทรัพย์สิน/ฝึกปฏิบัติ การจัดระเบียบคนหมู่มาก/ ฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะและปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น

11 กรกฎาคม 2566 ช่วงเช้าระบบบัญชาการเหตุการณ์HICS/ICS-ERT แผนอัคคีภัยในหน่วยงาน รูปแบบการฝึกปฏิบัติและการซ้อมแผนอัคคีภัย/ERT (Table Top) ฝึกซ้อมสถานการณ์เกิดอัคคีภัยเสมือนจริง สรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย

การอบรมทั้งสองวันนั้นผลลัพธ์ที่ได้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเข้าใจในภาวะเพลิงไหม้ การจัดการสถานการณ์จริงมากขึ้นและมีแนวโน้มหลังจากการอบรมครั้งนี้ ความรู้ที่ได้รับจะมีการส่งต่อภายในองค์กรและภายนอกองค์กรต่อไปในภายภาคหน้า