โรงพยาบาลฉลองออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต (วันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563)

.      วันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานการพยาบาล ร่วมกับงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลฉลอง ออกหน่วยปฐมพยาบาล และประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง ณ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนเข้ารับบริการวัดความดันโลหิต และตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) รวมถึงรับแบบฟอร์มลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโฆษกประจำศาลเจ้าในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง