โรงพยาบาลฉลองต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลฉลองนำโดยนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง คณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมี นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านกำลังคนสารารณสุข) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสารารณสุข นางสาวธันยา ศรีดามา นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ นายแพทย์ชูชาติได้นำเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพร้อมหารือในประเด็นการของบสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารที่พักและอาคารสนับสนุน ทางทีมคณะตรวจเยี่ยมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทางทีมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 มา ณ โอกาสนี้ด้วย