โรงพยาบาลฉลองจัดโครงการอบรมความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัยฯ

รพ.ฉลอง จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลฉลอง จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัยตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2566 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 ตามกรอบการดำเนินงานของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 2566 ที่มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หน่วยงานในสังกัดปลอดจากการทุจริตด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานของแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลฉลองให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญมีการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลฉลองที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกของโรงพยาบาลฉลองให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นไปตามมาตรฐาน เกี่ยวข้องและป้องกันไม่ให้บุคลากรโรงพยาบาลฉลองกระทำผิดวินัยและทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของโรงพยาบาลฉลอง และระบบราชการทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ณ ห้องประชุมราไวย์ โรงพยาบาลฉลอง