โรงพยาบาลฉลอง จัดโครงการเราแปรงฟันถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน