เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกณฑ์พิจารณาคะแนน การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

1. เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 80,000 Test โดยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เกณฑ์พิจารณาคะแนน การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 80,000 Test (เพิ่มเติม)

มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
เกณฑ์พิจารณาคะแนน การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)