เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.                    จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ประกวดราคาครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาทถ้วน  โดยสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจาก link ด้านล่าง