เนื่องด้วยวันกายภาพแห่งชาติ ทางกลุ่มงานกายภาพได้จัดกิจกรรมสอนยืดเส้นยืดสายคลายเมื่อยล้าจากผ้าขาวม้า ให้แก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลฉลอง