“หมอชลน่าน” ยกระดับศักยภาพ รพ.ฉลอง ดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านสุขภาพ

วันที่ 29 มกราคม 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลฉลองโดยมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธาธณสุขนพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.โรงพยาบาลฉลอง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดโรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการพัฒนาโรงพยาบาลขุมชน เติมเต็มศักยภาพที่จะรับการดูแลผู้ป่วยในธะดับทุติยภูมิ พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วย CT Scan และMRI เพื่อลดความแออัดลดการรอคอย และพัฒนาระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกเตรียมความพร้อมยกระดับความปลอดภัยด้านการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่ทันสมัย ทันเวลา รวมทั้งบริการทางการแพทย์