ส่งต่อโอกาส ผ่านโรงพยาบาลฉลอง มอบเงินบริจาค 773,200 บาท

ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณมอบเงินให้ รพ.ฉลอง เพื่อการบริหารจัดการทางการแพทย์และพยาบาล ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทดีเดย์ สตีล จำกัด จำนวนเงิน 300,000 บาท และ พระเอกชัย สนฺติชโย จำนวนเงิน 473,200 บาท ทางโรงพยาบาลฉลอง กราบขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างสูง