วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 67 นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีเทคโนโลยี (IM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบ 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 67 นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีเทคโนโลยี(IM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบ 2567
โดยมีประเด็นสำคัญ
• การเตรียมการโรงพยาบาลรับรอง HAIT
• ติดตามงานเวชระเบียน
• ติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital เช่น IPD Paperless, คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์