รายงานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โรงพยาบาลฉลอง

ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ ระดับ”ดีมาก” PM2.5 = 8 mcg/m3 ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูล: จากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.