รพ.ฉลอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

   

วันที่ 25 พ.ย. 2564  รพ.ฉลองร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยในคณะอนุกรรมาธิการประกอบด้วย นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายวชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นายพาณิชย์ เจริญเผ่า นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายสุรพร ลอยหา และ รศ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ        อนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสาธาณสุข โดยมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นพ.สสจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นพ.วีรศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รอง.ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต พญ.เหมือนแพร บุญล้อม ผอ.รพ.ป่าตอง และ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง และคณะกรรมการบริหาร รพฺ.ฉลอง ให้การต้อนรับ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต : นโยบาย Phuket health sandbox และการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19