รพ.ฉลอง ร่วมกับ รพ.สต. ราไวย์ ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

.            วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ราไวย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยรับลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในวันประชุมผู้ปกครอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์วิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ อดีต ผู้อำนวยการ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต ในการประสานติดต่อ และชี้แจงความเป็นมาของการก่อตั้งโรงพยาบาลฉลองให้กับที่ประชุมได้รับทราบ รวมถึงคณะอาจารย์ กล่าวให้การตอนรับ

.           ในการนี้คุณอุไร สมัครการ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ราไวย์ และคุณปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ฉลอง ได้ชี้แจงความจำเป็น และสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิ  บัตรทอง กับ รพ.ฉลอง ตามนโยบาย สปสช.รักษา “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” มีผู้ปกครงและนักเรียน รร.อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันนี้ประมาณ 600 คน และได้รับการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง กับ รพ.ฉลอง ประมาณ 200 คน อีกส่วนหนึ่งรับแบบคำร้องกลับไปเตรียมเอกสารและได้ยื่นคำร้องก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน