รพ.ฉลอง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ, สอจร., ตำรวจ, อปท. และ อสม. จัดประชุมก่อเชื้อ จุดประกายชุมชนการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน (วันที่ 19 มีนาคม 2564)

. วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รพ.ฉลอง ร่วมกับ สอน.ฉลอง รพ.สต.ราไวย์ รพ.สต.กะรน สอจร. ตำรวจ อปท. อสม. และกู้ภัย ในเขตพื้นที่ 3 ตำบล (ฉลอง, กะรน, ราไวย์) จัดประชุมก่อเชื้อ จุดประกายชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการ รพ.ฉลอง เป็นประธานและ นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และคุณสุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ เป็นวิทยากรในการประชุมบรรยายความเป็นมา สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความพร้อมด้านต้นทุน กำลังคน สิ่งของ และวางแผนการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนครั้งถัดไป ในการนี้มีผู้เข้าประชุมประมาณ 25 คน