รพ.ฉลอง รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลฉลอง รับมอบเงินบริจาค โดย บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด 500,000 บาท และ นายชนินท์ทัศ ปจันทบุตร บริจาค จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (ร้านอาหารกันเอง แอท เพียร์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. โดยมี นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลองและทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมรับในครั้งนี้โรงพยาบาลฉลอง ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศล เจตนาของท่าน และจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้งานตามความประสงค์ของท่านต่อไป พร้อมนี้ขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป