รพ.ฉลอง และ สอน. ประชุมหารือกำหนดเขตที่ดิน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลองและ ผู้แทนธนารักษ์ จังหวัดภูเก็ต

ร่วมประชุมหารือเรื่องที่ดินของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลฉลอง (สอน.) และโรงพยาบาลฉลอง สืบเนื่องจากการกระจายอำนาจ มีการถ่ายโอน สอน.ฉลอง และ รพ.สต. ไปอยู่ในการดูแลของ อบจ. จึงได้มีการหารือเรื่องการกำหนดของเขตที่ดินของ สอน. และ รพ.ฉลอง ให้ชัดเจนโดยได้รับข้อคิดเห็นชี้แนะทางกฏหมายจากธนารักษ์เรื่องพื้นที่ในการกำหนดแบ่งแยกที่ดิน มีการลงสำรวจพื้นที่จริงโดยได้มีข้อสรุปในการแบ่งแยกที่ดินและการรื้ออาคารเก็บพัสดุเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลต่อไป