รพ.ฉลองเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ผู้ประกันตนในจังหวัดภูเก็ต

 

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 น.   รพ.ฉลองร่วมต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ เขตสุขภาพที่ 11
และงานประกันสุขภาพ สสจ.ภูเก็ต โดยมีนพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง และคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานศูนย์จัดเก็บ
รายได้รพ.ฉลองให้การต้อนรับ โดยคณะทำงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งลงนิเทศหน้างานสอบถามระบบการดำเนิน
งานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์จัดเก็บรายได้เพื่อให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์