ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลองนำทีมคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

นายแพทย์ชูชาติ  นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง นำทีมคณะผู้บริหารฯ  และเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

” โรงพยาบาลฉลองใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต “

(MOPH Together Against Corruption)

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค