ผู้บริหารโรงพยาบาล

 ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง

โทรศัพท์มือถือ : 089-7245062

 

นพ.ปฏิพล หอมหวล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ)

โทรศัพท์มือถือ : 084-8478992

 

นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริหาร)

โทรศัพท์มือถือ : 064-9184664