ผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน QCI / Innovation / R2R โรงพยาบาลฉลองที่ได้จัดขึ้นงานประชุมวิชาการ ในวันที่ 26 มกราคม 2566

ผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน QCI / Innovation / R2R ของแต่ละกลุ่มงานในโรงพยาบาลฉลองที่ได้จัดขึ้นงานประชุมวิชาการ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นการสนับสนุน หรือกระตุ้นให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับได้มีการทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานและงานด้านบริการ รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้นำผลงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมรวมทั้งผลงานวิจัย มาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขยายผล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการบริการต่อไป

รายละเอียด

กลุ่มงานกายภาพบำบัด

ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้รับบริการกายภาพบำบัด (E-register Book)

กลุ่มงานบริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี

การพัฒนาระบบชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า การจัดการ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลของรพ. ทีค้างในระบบ HOSXP สิทธิเงินสด

การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน Unit Cost Chalong hospital

กลุ่มงานทันตกรรม

ซองซีลผิดไซส์ใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ปกป้อง Hematocrit tube ด้วย Future board

กลุ่มงานบริหาร

ชันสูตรสาบสูญ งานนิติเวช โดยการลงบันทึกการรับเอกสารเพื่อป้องกันการสูญหาย

หนังสือใต้ดิน เป็นการส่งงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา

กลุ่มงานปฐมภูมิ

ความแม่นยำการชั่งน้ำหนักขยะฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลฉลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ส ที่สาธารณสุขโรงพยาบาลฉลองจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องในการกำกับ ติดตาม แผนงานโครงการ โรงพยาบาลฉลอง

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบติดตามการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิทธิเบิกได้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สิทธิเบิกได้จ่ายตรง อปท. และสิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบติดตามการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิทธิพ.ร.บ.

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสารกับทางแรงงานต่างด้าว นายจ้างและโบรกเกอร์

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องในการติดตามควบคุมระยะเวลาการทำงานของ Chart ผู้ป่วยใน

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื้องในการยืนยันตัวตนผู้รับบริการ (Authen Code)

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในการติดตามเอกสารและการเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิประกันสังคม

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในการเบิกเงินค่าบริการคลินิกฝากครรภ์ ANC

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุ่มงานประกันฯ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการจัดเก็บรายได้ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง

พัฒนาระบบสำรองฐานข้อมูลแบบสำรอง 2 สำเนาอัตโนมัติ

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นวัตกรรมสักยาน้ำมันสมุนไพร (Medical tattoos) ร่วมกับการทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทย ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะแรก

กลุ่มงานการพยาบาล

Stanfing order for intermediate care stroke

กระดานจดบันทึกข้อมูลการคลอด

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis)

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายประคับประคอง(Palliative Care) แบบองค์รวม หอผู้ป่วยในฉลองพัฒน์ โรงพยาบาลฉลอง

แบบประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย Intermediate care

กลุ่มงานบริหาร ฝ่ายพัสดุ

Easy Easy EGP update เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ google sheet ในการสร้างฟอร์ม EGP update ในงานพัสดุและเวชภัณ์

กลุ่มงานการแพทย์

การพัฒนาความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง

กลุ่มงานเภสัชกรรม

Special box ของใจ ใส่ใจคนพิเศษของคุณ

กลุ่มงานรังสีวิทยา

อุปกรณ์รองแผ่นเอกซเรย์กันตก