ประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วย พรบ. ของโรงพยาบาลฉลอง ครั้งที่1/2564 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

.             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จัดประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วย พรบ.ของโรงพยาบาลฉลอง (ครั้งที่ 1/2564) เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานในการประชุม นางสาวระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป น.ส.ปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ นางสาวอโณทัย กอบกิจ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พรบ.รพ.ฉลอง และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการแพทย์ งานการเงินและบัญชี และงานเวชระเบียน โดยร่วมกันวางระบบโครงสร้างการทำงาน และการเรียกเก็บสิทธิ พรบ. และหาแนวทางและชี้แจงรายละเอียดในการให้บริการ และการดูแลผู้ป่วย พรบ. ของโรงพยาบาลฉลอง และนำเสนอข้อมูลสถิติการรับบริการสิทธิ พรบ. รวมถึงการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มยิ่งขึ้น