ประชุมหารือแนวทางการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของรพ. ฉลอง (วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 )

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลฉลอง จัดประชุม หารือแนวทางการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิ UC ของรพ.ฉลอง เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานในการประชุม น.ส.ปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายการพยาบาล, แผนกอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน, งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม, คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกทันตกรรม, งานผู้ป่วยใน, งานผู้ป่วยนอก, งานแพทย์แผนไทย และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางและชี้แจงรายละเอียดในให้บริการ ลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ UC แก่ผู้มารับบริการในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลฉลอง