ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2564 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

.                       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระศักดิ์ แมซา ผอ.สำนักงานคปภ.จ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม น.ส.ปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ นางสาวตัสนีม ทิ้งน้ำรอบ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ฉลอง และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พรบ.รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง รพ.ป่าตอง รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรงเทพสิริโรจน์ และรพ.อบจ.ภูเก็ต โดยร่วมกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535