ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (วันที่ 11 มีนาคม 2564)

.                วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ร่วมด้วย เขตสุขภาพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ แพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมคือ การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย การวางแผนการปลูกกัญชา และการจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)