ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลฉลอง ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 8 มีนาคม 2564)

.                         วันที่ 8 มีนาคม 2564 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลฉลอง (ครั้งที่ 1/2564) เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฉลอง โดยมีนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานในการประชุม    นางสาวปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ฉลอง และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย     ฝ่ายการพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด งานเภสัชกรรมงานสารสนเทศ งานเวชระเบียน งานบัญชี งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของงานศูนย์จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบแยกรายสิทธิของโรงพยาบาลฉลอง โดยผู้ที่รับผิดชอบจะนำเสนอผลการดำเนินงานการเรียกเก็บในแต่ละสิทธิของไตรมาสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หรือการเรียกเก็บจากแต่ละกองทุนของทุกสิทธิรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น