ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและแนะนำแนวทางแก่ จนท. ในการเชิญชวนผู้มารับบริการให้ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิหลัก สปสช. (วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563)

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลฉลอง ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและแนะนำแนวทางแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการเชิญชวนผู้มารับบริการให้ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ รพ. ฉลอง โดยมี น.ส.ปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานใน รพ.ฉลอง เพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางการเชิญชวนผู้มารับบริการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ รพ.ฉลอง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน