ประกาศเรื่องผู้มีผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมากของโรงพยาบาลฉลอง

ประกาศเรื่องผู้มีผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับดีมาก และลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในระดับดีมากของโรงพยาบาลฉลอง

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศเรื่องผู้มีผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว