ประกาศเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รายละเอียดเอกสาร

1.เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์

2.คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์

3.ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์การแพทย์