ประกาศเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,995,900.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รายละเอียดเอกสาร

1.เอกสารประกวดราคาคอมพิวเตอร์

2.คุณลักษณะคอมพิวเตอร์

3.ตารางแสดงวงเงินคอมพิวเตอร์