ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 2 รายการ (วันที่ 31 มกราคม 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ แผนกผู้ป่วยใน 1 ห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.25 x 5.95 ม.
จำนวน 1 งาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,064,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

2. จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.23 x 4.26 ม. และ 3.23 x 6.32 ม.
จำนวน 1 งานงบประมาณทั้งสิ้น 1,320,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,384,000.00 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ด้วยเงินจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง
รายละเอียดข้อมูลการจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 2 รายการ