ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ Download รายละเอียด