ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท