ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพทำความดีจนเป็นที่ประจักต่อสังคม

วันนี้ 4 ส.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ เวทีการประชุม กวป. จังหวัดภูเก็ต
พว.กรวิกา มาลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพทำความดีจนเป็นที่ประจักต่อสังคม โดยมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มอบ และ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง มอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชม